математикийн энгийн төсөөлөл

математикийн энгийн төсөөлөл